Deze ontwikkelingen vragen enerzijds om hervormingen van het zorgsysteem en anderzijds om nieuwe producten en diensten in de zorg. Technologie speelt hierbij een cruciale rol. Mensen hebben steeds meer behoefte om zelfstandig en met eigen regie hun leven in te richten.

Gedeputeerde Brigite van Haaften (Cultuur en Samenleving) is trots op de initiatieven in haar provincie: “De afgelopen jaren hebben Brabantse overheden ondernemers gestimuleerd om, samen met eindgebruikers en zorginstellingen, nieuwe producten en diensten op het gebied van medische innovatie te ontwikkelen. Programma’s als Innovatieve Acties Brabant en Slimme Zorg hebben een schat aan ervaring opgeleverd.” Dit heeft een belangrijke voedingsbodem gecreëerd voor het ontstaan van de coöperatie Slimmer Leven 2020.

Peter Portheine, directeur van de coöperatie: “De partners in dit samenwerkingsverband zijn ervan overtuigd geraakt dat alleen een formele intensieve samenwerking en voldoende massa kunnen zorgen voor daadwerkelijke uitrol en opschaling van innovaties. Tegelijkertijd zijn hiervoor hervormingen van het zorgsysteem noodzakelijk, in de vorm van ontschotting van wet- en regelgeving en de bijbehorende financiering. Daartoe start in de regio Eindhoven een populatiebekostigingsproject voor 300.000 verzekerden met als doel de groei van de zorgkosten te beperken tot maximaal twee procent, in plaats van de vier procent jaarlijkse groei landelijk.”

Efficiënter maar ook groei

De gezamenlijke ambitie van de 70 partijen is een hoge kwaliteit van leven door de ontwikkeling en brede toepassing van voor mensen waardetoevoegende technologische en innovatieve concepten. Portheine: “Er lopen diverse projecten op het gebied van zelfredzaamheid, preventie en gezondheidsbevordering, en geïntegreerde cure and care. Denk aan levensloopbestendige woningen waardoor mensen langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven, maar ook het versterken van eigen kracht en het stimuleren van sociale netwerken door ICT. Waar het ons om gaat, is dat we veel meer gezamenlijk dingen oppakken en uitvoeren zodat we efficiënter kunnen werken en meer mensen bereiken.”

Peter Portheine benadrukt dat naast kostenbesparingen en efficiënter werken, ook de zorgeconomie wordt gestimuleerd: “Ons doel is niet alleen een maatschappelijke meerwaarde voor zorg, wonen en welzijn en het behouden van de kwaliteit van leven. Juist door het betrekken van het bedrijfsleven, zowel grote bedrijven als MKB-ers, worden economische kansen in Brabant gecreëerd.” Portheine verwacht ook veel van de shared services op ICT gebied die Slimmer Leven 2020 voor de hele Brabantse regio aan het opzetten is.

Kansrijke projecten

Een project dat al draait binnen Slimmer Leven 2020 is een publiek platform voor comfort en veiligheidsapplicaties in huis. Hierbij valt te denken aan intercom, zorgalarmering en toegangsbeheer. Vanuit dat platform CQ-Net Live, dat een plug-and-play oplossing biedt via cloud computing, kunnen de verschillende deelnemende partijen, zoals de netwerkbeheerder, de woningcorporatie, maar ook de gebruikers optimaal worden ondersteund.

“We zijn in het kader van Slimme Zorg al een tijd bezig met dit project”, vertellen Paul Merks en Martijn Schuurman van Eurocom. “Dat doen we samen met alle ketenpartners. Dat geeft een beter inzicht in elkaars competenties en maakt nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk. Misschien is businessmodel innovatie wel de belangrijkste stap voorwaarts voor onze markt op dit moment. Iedere partij wordt hierdoor uitgedaagd kritisch te kijken naar zijn toegevoegde waarde in de keten en welke vergoeding daar tegenover mag staan.”

Uittesten in woonunit

Een andere kennisinstelling die participeert in de coöperatie Slimmer Leven 2020 is Fontys Hogescholen. “Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit dat we rechtstreeks doorvertalen in onze opleidingen”, vertelt Louis Peeraer. “Om nieuwe technologieën voor de thuiszorg te testen, hebben wij een expertisecentrum ingericht met een woonunit en controleruimte, waar studenten kunnen uittesten hoe een patiënt en de zorgverlener bijvoorbeeld met een alarmsysteem in de thuisomgeving omgaan of hoe een fysiotherapeut mensen thuis kan behandelen.”

“Zowel nationaal als internationaal staat Brabant als proeftuin voor medische innovatie op de kaart”, concludeert gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur). “Niet voor niets vindt het prestigieuze Ambient Assisted Living Forum 2012 dit jaar dan ook in Eindhoven plaats. Het Brabantse netwerk heeft laten zien dat bedrijven, kennisinstellingen, zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, overheden en zorgverzekeraars elkaar weten te vinden om gezamenlijk de strategische agenda uit te voeren.”